شما باردار هستید

دوران حاملگی کم‌کم به پایان می‌رسد و شما به‌زودی فرزند خود را در آغوش خواهید گرفت در ماه هشتم بارداری، باید چمدان خود را برای رفتن به استقبال آن روز بزرگ ببندید.

0